ΜΗΝΥΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΟΥ 2020

Παράξενα τα φετινά Χριστούγεννα, αλλά δεν πρέπει ως χριστιανοί να χάσουμε το πνευματικό νόημα που κομίζουν. Αλλιώτικα τα φετινά Χριστούγεννα, αλλά δεν θα α­φή­­σουμε ως άνθρωποι του Θεού να σκλη­ρυν­θούν οι καρδιές μας. Παράξενα τα φετινά Χρι­στούγεν­να για τις μισάνοιχτες εκκλησιές και τα σχεδόν βουβά καμπαναριά.

Αλλά έχετε θάρρος, αδελφοί. Aς α­νοί­ξουμε διάπλατα τις ψυχές μας στον Χριστό. Αλλιώτικα τα φε­τινά Χρι­­στούγεννα, αλ­λά μπο­ρούμε να μετα­τρέ­­ψουμε τον απροσδόκητο πειρα­σμό σε μέ­γιστη ευλογία. Βρι­­σκό­μαστε αμήχανοι μπροστά  στην πανδημία, η οποία συ­νοδεύεται από εκα­τόμ­βες νε­κρών. Επιστή­μονες, ιατροί και νοση­λευτές πα­λεύουν καθημε­ρινά να νικήσουν τον θάνατο. Τιμούμε το έργο τους. Ευγνωμονούμε για τη θυσία τους. Προσευχόμαστε για την υγεία όλων των ανθρώπων. Πα­ράλ­ληλα όμως, βρισκόμαστε σε πνευματική επαγρύπνηση και εγρήγορση, αναλαμ-βά­νο­ντας πλήρως την κοινωνική μας ευθύνη.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία, παρά την ενεστώσα ανάγκη, καλεί και πάλι σε ευφρόσυνο εορτασμό: «Εὐφραίνεσθε δίκαιοι· οὐρανοί ἀγαλ­λιᾶσθε· σκιρτήσατε τά ὄρη Χριστοῦ γεννηθέντος». Ουρανός και γη, άστρα και σπήλαιο, έρημος και φάτνη, όρη και δένδρα, ζώα και φυτά, άνθρωποι και άγγελοι συμ­με­τέ­χουν στο υπερφυές γεγονός της θείας συγκατάβασης.

Τα περασμένα χρόνια επιτιμούσαμε τη συνήθεια να εστιάζεται το ενδιαφέρον στην επιφα­νειακή και φαντασμαγορική ατμόσφαιρα της εορ­τής. Προσπαθού­σα­με να περάσουμε από την τυπική θρη­σκευ­τι­κότητα, στην «ἐν Πνεύματι καί ἀληθείᾳ λατρεία τοῦ Θεοῦ». Φέτος, εξαιτίας των ειδικών συνθηκών, δίδεται η ευκαιρία να ανακαλύψουμε τον χαμένο εαυτό μας μέσα από σύντομο εκκλησιασμό. Να οδηγηθούμε στην αυτο­γνω­σία κι από εκεί να ανεβούμε στη θεο­γνω­­σία. Να επικοινωνήσουμε με ειλι­κρίνεια και να γνωρίσουμε πρα­γμα­τι­κά τους οικείους μας. Να ανακαλύψουμε τον Χριστό στην καρδιά μας και στα πρόσωπα των συγγενών μας. Και η ανακάλυψη αυτή απαιτεί συγκατάβαση, κένωση, θυσιαστική αγάπη, εύλαλη σιωπή και ταπείνωση. 

 Μέσα από μια αντιθετική εικόνα, η Υμνολογία διδάσκει την αξία της υψοποιού τα­πεί­νω­σης. «Λαθών ἐτέχθης ὑπό τό Σπήλαιον, ἀλλ΄ οὐρανός σέ πᾶσιν ἐκήρυξεν, ὥσπερ στό­μα, τόν Ἀστέρα προβαλλόμενος Σωτήρ». Όπως ο Χριστός γεννιέται μυστικά στο τα­πει­­νό σπήλαιο και ο ουρανός αναγ­γέ­λ­λει με λαμπερό αστέρι τον Σωτήρα, έτσι και κάθε πιστός που εκουσίως τα­πει­­νώ­νε­ται, γίνεται ουράνιος άνθρωπος. Φωτόμορφο τέκνο της Εκκλη­σίας. Κατοικητήριον του Αγίου Πνεύματος.

Τότε, όντως γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα: «Μή κοσμικῶς, ἀλλά ὑπερ­­κοσίως. Μή τά τῆς ἀσθενείας, ἀλλά τά τῆς ἰατρείας· μή τά τῆς πλά­σεως, ἀλλά τῆς ἀναπλάσεως. Κεφά­λαιον ἑορτῶν μνήμη Θεοῦ».

Με τους παραπάνω λόγους του Αγίου Γρηγορίου ευχόμαστε να ζούμε στη μνήμη του Θεού και να εορτάζουμε θεοπρεπώς και θεαρέστως το γεγονός της θείας Ενανθρώπησης.

Μέ πατρικές εὐχές καί ἀγάπη Χριστοῦ γεννηθέντος

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΑΣ

Ο ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ

ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΣΑΣ