ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

 Νεάπολη, 13 Μαρτίου 2020

Πρός τούς εὐλαβεῖς Χριστιανούς
τῆς Μητροπόλεώς μας

Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί παιδιά μου,

Διανύουμε ἤδη τίς πρῶτες ἡμέρες τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς, μιᾶς περιόδου ἔντονου πνευματικοῦ ἀγώνα καί ἀσκήσεως στόν ὁποῖο καλούμαστε νά συμμετάσχουμε μέ τήν προσευχή, τήν ἐγκράτεια καί τήν νηστεία μας, ὥστε νά ἀντιμετωπίσουμε τήν μεγαλύτερη ἀσθένεια πού ἀπειλεῖ τόν ἄνθρωπο, δηλαδή τήν ἐγωιστική μας φιλαυτία. Φάρμακο καί θεραπεία γι’ αὐτήν τήν ἀσθένεια ὁ Χριστός καί ἡ Ἐκκλησία Του προτείνει τήν μετάνοια, τήν ταπείνωση καί τήν θυσιαστική ἀγάπη.
Αὐτήν ἀκριβῶς τήν περίοδο τοῦ ἔντονου πνευματικοῦ ἀγώνα τῶν χριστιανῶν ὁ Κύριος ἐπέτρεψε ἕναν μεγάλο πειρασμό, αὐτόν τοῦ κορονοϊοῦ, πού προκάλεσε θόρυβο καί ταραχή στίς ψυχές ὅλων μας.
Καί αὐτόν τόν πειρασμό ἡ Ἐκκλησία καλεῖται νά τόν ἀντιμετωπίσει ὅπως κάθε ἄλλο πειρασμό:
– Μέ καθημερινή προσευχή πρός τόν Χριστό, ὥστε νά φέρει ὕφεση καί τερματισμό σ’ αὐτήν τήν παγκόσμια ἀσθένεια.
– Μέ ἀγάπη καί σεβασμό πρός τούς ἀδελφούς μας πού ἐκφράζεται μέ τήν προσωπική καί κοινωνική εὐθύνη.
– Μέ ἐνότητα γύρω ἀπό τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καί ἐμπιστοσύνη στά λόγια καί τίς ὑποσχέσεις Του.

Παρακολουθώντας ὅλα ὅσα συμβαίνουν στόν κόσμο καί στή χώρα μας, αἰσθανόμενος τό βάρος τῆς εὐθύνης γιά τήν «παρακαταθήκη» πού μοῦ ἐμπιστεύθηκε ὁ Θεός, ἐνώνω κι ἐγώ τήν φωνή μου μ’ αὐτήν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καί σᾶς προτρέπω καί σᾶς παρακαλῶ, παρά τήν σοβαρότητα τῆς καταστάσεως, νά ἐπιδείξουμε σύνεση, ὑπομονή, αὐτοπειθαρχία καί ἀποφυγή ἐκδηλώσεων πανικοῦ.
Στήν Ἐκκλησία εἰσερχόμαστε μέ τό Βάπτισμα, δηλαδή, ἀποφασίζοντας νά ἀκολουθοῦμε τίς ἐντολές τοῦ Χριστοῦ. Ζοῦμε πνευματικά, μέ τήν Θεία Εὐχαριστία, πού μπολιάζει καί τήν δική μας ὕπαρξη στήν ἄμπελο τοῦ Θεοῦ καθιστώντας μας μαθητές τοῦ Χριστοῦ.
Τήν Εὐχαριστία τήν τελεῖ ἡ Ἐκκλησία «εἰς ἀνάμνησίν Του καὶ εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ ζωὴν αἰώνιον». Ἡ Ἐκκλησία δέν τελεῖ μαγικές τελετές γιά νά τίς ἀντιπαρατάξει στά τρέχοντα προβλήματα καί τίς πρόσκαιρες δυσκολίες τοῦ κόσμου τούτου. Ἀναφέρει τόν κόσμο στόν Χριστό, προκειμένου νά μεταβληθεῖ ὁ κόσμος αὐτός σέ Σῶμα Χριστοῦ! Τό Μυστήριο τῆς Εὐχαριστίας ἀφορᾶ μόνον τούς πιστούς. Ὄχι τούς… παρατηρητές.
Ὁ Ἄρτος καί ὁ Οἴνος τῆς Εὐχαριστίας ΕΙΝΑΙ τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ γιατί αὐτό μᾶς παρέδωσε ὁ Χριστός, πού εἶναι ὁ Θεός τῆς ζωῆς τῶν Χριστιανῶν. Ἡ Ἐκκλησία προσλαμβάνει τόν πεπτωκότα καί ἀσθενή κόσμο γιά νά τόν κάνει Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Δηλαδή κοινωνία ἀγάπης καί θυσίας. Τό θαῦμα δέν εἶναι πιστόλι στόν κρόταφο τῶν ἀμφισβητούντων. Οὔτε ἐγωιστική ἐπιβεβαίωση τῶν ἀπόψεων τῶν Χριστιανῶν. Ἡ σχέση μέ τόν Χριστό δέν εἶναι οὔτε ἀπόψεις οὔτε ἀποδείξεις. Εἶναι περιπέτεια πορείας «ἐπί τῶν κυμάτων». Τό μόνο πού ζητοῦμε ὅλοι ἐμεῖς πού ἐπιλέγουμε τήν περιπέτεια αὐτῆς τῆς πορείας μαζί μέ τόν Χριστό «ἐπί τῶν κυμάτων» εἶναι ὁ σεβασμός πρός τήν πίστη μας καί τήν ἐπιλογή μας αὐτή. Νά ἀγαπᾶμε δηλαδή τόν Χριστό χωρίς φόβο καί ἀνασφάλεια.
Θεωρώντας αὐτονόητο, ὅτι ἡ πίστη στό Θεό εἶναι ὑπέρβαση καί ὄχι κατάργηση τῆς ἀνθρώπινης λογικῆς, καθώς καί ὅτι ἡ προσευχή ἐνισχύει τόν πνευματικό ἀγώνα τοῦ Χριστιανοῦ. Παράλληλα, καί χωρίς νά καταδικάζουμε κανένα γιά τόν φόβο καί τήν ἀνησυχία του, ὁμολογοῦμε ὅτι ὅλοι οἱ πιστοί, ἐπιτελώντας τό χρέος τῆς ἐν ἐλευθερίᾳ ἀγάπης μας, θά ἐξακολουθήσουμε στίς Ἐκκλησίες μας νά λειτουργοῦμε καί νά κοινωνοῦμε, ἔχοντας τήν βεβαιότητα ὅτι κοινωνοῦμε τήν Ζωή.

Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί παιδιά μου,
Ἡ Ἐκκλησία μας σεβόμενη τίς ἀποφάσεις τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας καί προασπίζοντας τό κοινωνικό ἀγαθό τῆς Δημόσιας Ὑγείας, ὑποστηρίζει τόν ἀγώνα ὅλων ὅσων ἐργάζονται μέ αὐτοθυσία σέ κάθε τομέα ὑγείας, ἰατρικό, νοσηλευτικό καί ἐρευνητικό προσωπικό, προκειμένου νά ἀντιμετωπισθεῖ ἡ νέα αὐτή πανδημία, καί ἐκφράζει τίς βαθύτερες εὐχαριστίες της γιά τίς προσπάθειές τους αὐτές. Ὅλοι προσευχόμαστε γιά ἄνωθεν ἐνίσχυση στό ἔργο τους καί τόν ἀπό Θεό φωτισμό τους γιά τήν ἐξεύρεση γρήγορα μιᾶς θεραπείας.
Σᾶς καλῶ δέ, σεβόμενοι τήν ἰατρική ἐπιστήμη, ἀλλά καί ἀπό ἀγάπη γιά τούς ἀδερφούς μας, πού κι ἐκεῖνοι ἔρχονται στό Ναό, νά υἱοθετήσουμε τίς ὑποδείξεις ὅλων τῶν ἁρμόδιων Κρατικῶν Ἀρχῶν, πρός τόν σκοπό τῆς προλήψεως τῆς διασπορᾶς τοῦ ἰού, δηλαδή:
α. Τό τακτικό καί καλό πλύσιμο τῶν χεριών μέ σαπούνι.
β. Τήν χρησιμοποίηση ἀντισηπτικῶν μέ οἰνόπνευμα, ἀκόμη καί στήν εἴσοδο τῶν ναῶν.
γ. Τήν τήρηση ἀποστάσεων ἀπό ὅποιον παρουσιάζει συμπτώματα.
δ. Νά μήν ἀσπαζόμαστε μέ φίλημα χειλέων τίς εἰκόνες, ἀλλά να προσευχόμαστε ἐνώπιον τῶν εἰκόνων τῶν Ἁγίων, ΧΩΡΙΣ σωματικό ἀκούμπημα (φίλημα), παρά μέ μόνη τήν ἐξ ἀποστάσεως κλίση τῆς κεφαλῆς.
ε. Νά σταματήσουμε τίς χειραψίες μεταξύ μας, καθώς καί τό χειροφίλημα τοῦ ἱερέα κατά τόν χαιρετισμό ἤ τό ἀντίδωρο.
στ. Νά μήν ἐρχόμαστε στίς ἱερές Ἀκολουθίες ὅταν αἰσθανόμαστε κόπωση, καταρροή, βήχα, φτέρνισμα καί πυρετό –καί εἰδικότερα οἱ ἡλικιωμένοι.

Εἰδικά προτρέπω καί παρακαλῶ τά παιδιά καί τούς νέους μας, τῶν ὁποῖων τά μαθήματα στό σχολεῖο καί τό πανεπιστήμιο ἔχουν ἤδη διακοπεῖ, νά μή θεωρήσουν τόν χρονικό αὐτό διάστημα περίοδο χαλάρωσης καί διακοπῶν, ἀλλά νά ἐπιδείξουν προσοχή, σύνεση καί ὑπευθυνότητα ὑπακούοντας τίς ὁδηγίες καί συμβουλές τῶν εἰδικῶν. Νά κάνουν καλή χρήση αὐτοῦ τοῦ χρόνου προκειμένου νά ἐνώσουν κι αὐτά τίς προσευχές τους γιά τήν ἀντιμετώπιση αὐτοῦ τοῦ κινδύνου καί νά ἐκμεταλλευτοῦν τήν εὐκαιρία πού τούς δίνεται νά γνωρίσουν τήν ὄμορφη καί κατανυκτική περίοδο τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς.
Πέραν αὐτῶν προτρέπουμε ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι παρουσιάζουν συμπτώματα ἀσθενείας, ἀλλά καί ὅσους ἀνήκουν στίς ὑγειονομικώς εὐπαθεῖς ὁμάδες, πάσχοντες ἀπό ἀναπνευστικά προβλήματα ἤ σακχαρώδη διαβήτη ἤ καρδιαγγειακά νοσήματα, νά ἀποφύγουν προσωρινῶς τήν προσέλευση στό ναό. Νά εἶναι δε ἀκόμη πιό προσεκτικοί στήν σχολαστική ἀτομική ὑγιεινή καί καθαριότητα, καθώς καί τούς ἀσπασμούς καί ἐναγκαλισμούς, χάριν τῆς προστασίας τῆς ὑγείας τῶν ἰδίων, ἀλλά καί τῶν συνανθρώπων τους.
Ὅσοι παρουσιάζουν συμπτώματα ἀσθενείας νά μή διστάσουν νά ἐπικοινωνήσουν μέ τήν τηλεφωνική γραμμή 1135, ἡ ὁποία ἐπί 24ώρου βάσεως θά παρέχει πληροφορίες σχετικά μέ τόν νέο κορονοϊό.
Ἀπό τήν πλευρά της ἡ Μητρόπολή μας ἔχει ἤδη ἀναστείλει μέχρι καί τήν Κυριακή τῶν Βαΐων: τήν λειτουργία τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων, τῶν Σχολῶν Γονέων τῶν Κύκλων Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς, τίς πρόβες τῶν ἐνοριακῶν χορευτικῶν συγκροτημάτων καί χορωδιῶν, τά μαθήματα ζωγραφικῆς καί ἁγιογραφίας, τήν ἐνισχυτική διδασκαλία μαθητῶν καί λοιπῶν δραστηριοτήτων τῶν ἐνοριακῶν πνευματικῶν κέντρων. Ὅπως ἐπίσης τῶν διαλέξων τοῦ Συμβουλευτικοῦ Σταθμοῦ τῆς Μητροπόλεως, καί κάθε εἴδους ἐνοριακῶν ἐκδηλώσεων, προσκηνυματικῶν ἐκδρομῶν καί ἀθλητικῶν δραστηριοτήτων πού ἔχουν προγραμματισθεῖ κατά τήν περίοδο αὐτή.
Ἐπίσης ἀναστέλεται ἡ λειτουργία ὅλων τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀνοικτῶν δομῶν, τῶν βρεφονηπιακῶν καί παιδικῶν σταθμῶν, καί δέν ἐπιτρέπονται ἐπισκέψεις στό Γηροκομεῖο τῆς Μητροπόλεώς μας «Ἑστία Παπαγεωργίου» στόν Εὔοσμο.
Κοντά σέ ὅλα αὐτά συνεχίζεται καί ἐντατικοποιεῖται ἡ ἐπιμελής καθαριότητα τῶν ἐπιφανειῶν καί ὁ σωστός ἀερισμός τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί τῶν λοιπῶν ἐκκλησιαστικῶν χώρων, ἐνῶ σέ συνεργασία μέ τίς κατά τόπους Δημοτικές Ἀρχές πραγματοποιοῦνται ἀπολυμάνσεις Ἱ. Ναῶν καί χώρων συναθροίσεων πού διαθέτουν.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί καί παιδιά,
Ἡ Ἐκκλησία, ὅπως στό παρελθόν ἔτσι καί τώρα, ἀφουγκράζεται τίς ἀγωνίες καί τίς ἀνάγκες τῶν καιρῶν. Ὁ τρόπος πού βιώνουμε τίς ἀσθένειες καί τίς δυσκολίες τῆς ζωῆς εἶναι ἕνας δείκτης τῆς ἀγάπης πού εἴμαστε ἕτοιμοι νά προσφέρουμε. Ἄς μήν ταραχθοῦμε λοιπόν ἀπό τίς δοκιμασίες, πού μποροῦν νά μᾶς κάνουν δυνατούς.
Εὐχόμενος ἀπό αὐτή τήν ἀναστάστωση νά διδαχτοῦμε ὅλοι μας τήν ἀγάπη καί τήν ταπείνωση τοῦ Χριστοῦ, ὁ δε πειρασμός πού διερχόμαστε νά παρέλθει γρήγορα καί ὅσο γίνεται πιό ἀνώδυνα, γιά ὅλους ἐσᾶς καί γιά ὅσους ἀγαπᾶτε, διατελῶ

Μετά πατρικῶν εὐχῶν
Ὁ Μητροπολίτης

Ὁ Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως Βαρνάβας