Σήμερα και 7.30  μ.μ.   θα τελεσεί η ακολουθία του Μεγάλου  απόδειπνο & Σύναξη ανδρών και γυναικών και ομιλία με θέμα:

«Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τοῦ παιδός σου, ὅτι θλίβομαι· ταχὺ ἐπάκουσόν μου· πρόσχες τῇ ψυχῇ μου καὶ λύτρωσαι αὐτήν»

Advertisements