Συμβουλές από ένα παλαιό αγιορείτη , τον Γέροντα Πανάρετο τον Καυσοκαλυβίτη , που εκοιμήθη   το 1943 , για την αντιμετώπιση της κρίσης.

«Προσέχετε τήν ἐργασία σας καί μήν τήν ἀμελεῖτε, διότι ἡ οἰκονομική κρίσις ὀλοέν ἐξαπλοῦται εἰς ὄλον τόν κόσμον, δυστυχῶς, καί δέν γνωρίζομεν ποίας διαστάσεις θά ἔχη νά λάβη αὐτή. Περιορίσατε τά ἔξοδά σας ὄσον δύνασθε. Νά κόψετε τάς πολλάς καί ἀνωφελεῖς σχέσεις διά νά μή βλάπτετε τάς ψυχάς σας. Σᾶς συμβουλεύω νά ἐργάζεσθε ἔστω καί μέ ὀλίγον κέρδος. Θά κερδίσετε τήν εἰρήνην καί τήν ἠσυχία σας. Εἶναι ολίγον κέρδος αὐτό; Εἰς τήν πτωχεῖαν ἀναπαύεται ἤ ἀποκαλύπτεται ὁ Χριστός. Νά ἐξομολογεῖσθε τακτικά καί νά μεταλαμβάνετε τῶν ἀχράντων τοῦ Χριστοῦ Μυστηρίων, μέ τήν ἄδειαν τοῦ Πνευματικοῦ σας, μετά ἀγάπης καί ταπεινώσεως πολλῆς.»

Advertisements