α) Κανονικὴ Τάξις

β) Νηστειοδρόμιον

Αʹ. Κανονικὴ Τάξις

1. ῾Η περίοδος τῆς Νηστείας τῶν Χριστουγέννων ἀρχίζει τὴν 15ην

Νοεμβρίου (τὴν ἑπομένη τῆς ῾Εορτῆς τοῦ ῾Αγίου Φιλίππου, 14ην

Νοεμβρίου), καὶ λήγει τὴν 24ην Δεκεμβρίου

2. Κατὰ τὴν περίοδο αὐτὴν Δευτέρα, Τετάρτη καὶ Παρασκευὴ τηρεῖ-

ται νηστεία (ἀνέλαιος τροφή), τὶς δὲ ἄλλες ἡμέρες γίνεται κατά-

λυσις ἰχθύος

3. ᾿Εκ Παραδόσεως, κατὰ τὴν περίοδο αὐτὴν ἀρχίζει ἡ κατάλυσις

ἰχθύος ἀπὸ τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου (21ην Νοεμβρίου)

καὶ λήγει τοῦ ῾Αγίου Σπυρίδωνος (12ην Δεκεμβρίου).

4. Τὴν παραμονὴ τῶν Χριστουγέννων (24ην Δεκεμβρίου) τηρεῖται

ξηροφαγία, ἐκτὸς ἐὰν ἡ παραμονὴ συμπέση Σάββατο ἢ Κυρια-

κή, ὁπότε γίνεται κατάλυσις ἐλαίου, οἴνου καὶ θαλασσινῶν, ἐκ-

τὸς ἰχθύος

5. Τὴν ἡμέρα τῆς ῾Εορτῆς τῶν Χριστουγέννων γίνεται κατάλυσις

εἰς πάντα, ὁποιαδήποτε ἡμέρα καὶ ἂν τύχη

6. ῾Υπάρχει παράλληλος Παράδοσις, μαρτυρουμένη, ὅτι ἡ κατάλυ-

σις ἰχθύος ἐκτείνεται καὶ μέχρι τῆς μνήμης τοῦ ῾Αγίου Προφή-

του Δανιὴλ καὶ τῶν Τριῶν Παίδων (17ην Δεκεμβρίου), ἐφ᾿ ὅσον

κατὰ τὴν ἀρχαία τάξι ἡ Νηστεία τῶν Χριστουγέννων διαρκοῦσε

μόνον ἑπτὰ ἡμέρες (18-24 Δεκεμβρίου)

7. ᾿Επίσης, ὑφίσταται παράλληλος Παράδοσις, ἀρκούντως μαρτυ-

ρουμένη, ὅτι κατάλυσις ἰχθύος γίνεται μόνον Σάββατο καὶ Κυ-

ριακή, ἡ ὁποία ἀρχικῶς ἐφαρμοζόταν ὡς αὐστηροτέρα τάξις

Μοναχικῶν Τυπικῶν καὶ πάλιν ὅμως ὄχι καθολικῶς

8. Οἱ δύο ἀνωτέρω περιπτώσεις παραλλήλων πράξεων ὑπῆρχαν

πάντοτε στὴν ζωὴ τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας, ἐπαφίετο δὲ —

«ἐξ ἀγράφου ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως» — στὴν φιλάνθρωπο

διάκρισι καὶ τὴν ποιμαντικὴ εὐθύνη τῶν πνευματικῶν Πατέρων

νὰ ἐξοικονομήσουν τὰ εὐσεβῆ τέκνα τους ἐπὶ τὸ αὐστηρότερονἢ τὸ ἐπιεικέστερον, ἀναλόγως τῶν ψυχικῶν καὶ σωματικῶν δυνάμεών τους.

9. Στὴν δυνατότητα τῆς διακριτικῆς αὐτῆς εὐχέρειας ἀναφέρεται

τόσον ὁ ῞Αγιος ᾿Ιωάννης Δαμασκηνός, ὅταν τονίζη ρητῶς, ὅτι

στὰ ζητήματα νηστείας «πειθαρχεῖν μᾶλλον τοῖς τὴν προεδρίαν

καὶ τὴν οἰκονομίαν τοῦ λόγου πεπιστευμένοις»

, ὅσον καὶ ἡσυνελθοῦσα ᾿Ενδημοῦσα Σύνοδος ἐπὶ Πατριάρχου Κωνσταντι-

νουπόλεως Λουκᾶ Χρυσοβέργη (ΙΒʹ αἰ.), ἡ ὁποία θεσμοθέτησε

τὴν Νηστεία τῶν Χριστουγέννων (καὶ τῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου)

καὶ παρέσχε εὐρυτάτη κανονικὴ ἐξουσιοδότησι στοὺς κατὰ τό-

πους ᾿Επισκόπους γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ ἐκκλησιαστικῆς οἰκονομίας,

ὅταν παρίστατο ἀνάγκη: «εἰ δὲ καταλῦσαι διὰ σωματικὴν ἀσθέ-

νειαν ἀναγκαζόμεθα, ἐκ προτροπῆς ἐπισκοπικῆς αἱ δηλωθεῖσαι

ἡμέραι τῶν νηστειῶν στενοχωρηθήσονται (συντομευθήσονται)·

ὅτι καὶ τοῦτο δέδοκται ἐξ ἀγράφου ἐκκλησιαστικῆς παραδό-

σεως»

10. ᾿Εὰν ὁ ᾿Αρχιερεὺς δὲν ἔχη προεξαγγείλει δημοσίως στὴν Δι-

καιοδοσία του, ἢ ὁ ᾿Εφημέριος στὴν ᾿Ενορία του, τὴν τηρητέα

τάξιν νηστείας κατὰ τὴν περίοδο τῆς ῾Αγίας Τεσσαρακοστῆς τῶν

Χριστουγέννων, ὅσον ἀφορᾶ εἰδικῶς γιὰ τὴν κατάλυσι ἢ μὴ

ἰχθύος ἀπὸ ὅλους τὴν Τρίτη καὶ Πέμπτη, μέχρι τῆς 17ης Δεκεμ-

βρίου, οἱ εὐσεβεῖς ὀφείλουν νὰ συμβουλευθοῦν σχετικῶς τὸν

πνευματικό τους Πατέρα καὶ μὲ ἐμπιστοσύνη νὰ ἐφαρμόσουν

τὴν ἐντολή του, ὅπως προστάσσουν οἱ ῞Αγιοι: «χωρὶς ᾿Επισκόπου

μηδὲν ποιεῖτε»

Σημειοῦται τὸ εἶδος τῆς τηρητέας νηστείας ἢ καταλύσεως,

ὅταν οἱ ἀναφερόμενες ῾Εορτὲς συμπέσουν Δευτέρα, Τετάρτη

καὶ Παρασκευή.

• ΜΗΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ (ΙΑʹ)

14 ῾Αγίου ᾿Αποστόλου Φιλίππου: κατάλυσις ἰχθύος.

15 ῎Εναρξις Νηστείας: Δευτέρα, Τετάρτη καὶ Παρασκευὴ ἀνέ-

λαιος τροφή.

+15-20 Δὲν γίνεται κατάλυσις ἰχθύος.

21 Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου: κατάλυσις ἰχθύος.

+22-12 ΙΒʹ. Τάξις αʹ: κατάλυσις ἰχθύος μόνον Σάββατο καὶ Κυριακή.

+22-17 ΙΒʹ. Τάξις βʹ: κατάλυσις ἰχθύος Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο

καὶ Κυριακή.

25 ῾Αγίας Αἰκατερίνης Μεγαλομάρτυρος: κατάλυσις οἴνου καὶ

ἐλαίου.

30 ῾Αγίου ᾿Ανδρέου ᾿Αποστόλου Πρωτοκλήτου: κατάλυσις οἴνου

καὶ ἐλαίου.

• ΜΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ (ΙΒʹ)

4 ῾Αγίας Βαρβάρας καὶ ῾Οσίου ᾿Ιωάννου Δαμασκηνοῦ: κατάλυσις

οἴνου καὶ ἐλαίου.

5 ῾Οσίου Σάββα ῾Ηγιασμένου: κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου.

6 ῾Αγίου Νικολάου Θαυματουργοῦ: κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου.

7 ῾Αγίας ῎Αννης Σύλληψις: κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου.

12 ῾Αγίου Σπυρίδωνος Τριμυθοῦντος: κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου.

+13-24. Τάξις αʹ: δὲν γίνεται κατάλυσις ἰχθύος.

15 ῾Αγίου ᾿Ελευθερίου ῾Ιερομάρτυρος: κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου.

17 ῾Αγίου Δανιὴλ Προφήτου καὶ ῾Αγίου Διονυσίου Ζακύνθου: κατά-

λυσις οἴνου καὶ ἐλαίου.

+18-24. Τάξις βʹ: δὲν γίνεται κατάλυσις ἰχθύος.

20 ῾Αγίου ᾿Ιγνατίου Θεοφόρου: κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου.

24 Παραμονὴ Χριστουγέννων: ξηροφαγία.

᾿Εὰν συμπέση Σάββατο ἢ Κυριακή: κατάλυσις οἰνου καὶ ἐ-

λαίου.

25 +Γέννησις τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ: κατάλυσις εἰς πάντα.

ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ !