ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
Μ ά ρ τ ι ο ς  Ἀ π ρ ί λ ι ο ς 2 0 1 2
Π ΡΟΓΡΑΜΜΑ
Θείων Λειτουργιῶν & Χοροστασιῶν τοῦ Σεβασµιωτάτου Ποιµενάρχου µας κ.κ. ΒΑΡΝΑΒΑ
κατά τήν περίοδο τῆς Ἁγίας & Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς
Α. ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ 3/3: Ἱ. Ν. Ἁγίων Θεοδώρων Καλλιθέας Συκεῶν
ΣΑΒΒΑΤΟ 17/3, ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 6 µ.µ. Ἱ. Ν. Ἁγίων Πάντων (Ὑποδοχή Τιµίου Σταυροῦ ἐξ Ἁγίου
Ὄρους)
Γ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 18/3: Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἐλευθερίου Σταυρουπόλεως
∆΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 25/3: Ἱ. Ν. Εὐαγγελισµοῦ τῆς Θεοτόκου Εὐόσµου
Ε΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 1/4: Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Καλοχωρίου
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑEΩΝ 8/4: Ἱ. Ν. Ἁγίου Παντελεήµονος Ἀµπελοκήπων

Β. ΚΑΘΑΡΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ: Ἱερά Μονή Μεταµορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χορτιάτη
Γ. ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΕΣ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ὥρα 7.30 µ.µ.)
Καθαρά Τετάρτη 29/2: Ἱ. Κ. Ν. Τιµίου Προδρόµου Νεαπόλεως
Τετάρτη 28/3: Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Ἀσβεστοχωρίου
∆. ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΙ (ὥρα 6 µ.µ.)
ΗΜΕΡΑ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ
Κυριακή τῆς Τυρινῆς 26/2 Ἁγ. Γεωργίου Νεαπόλεως ὁ Σεβασµιώτατος
Α΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν 4/3 Ἁγ. Κωνσταντίνου Ἡλιουπόλεως ὁ Θεοφιλέστατος Θερµοπυλῶν
Β΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν 11/3 Ἁγ. Γεωργίου Ἐλευθερίου π. Χρυσόστοµος Κουλουριώτης
Γ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν 18/3 Ἁγίων Πάντων Ξηροκρήνης ὁ Σεβασµιώτατος Σιατίστης
∆΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν 25/3 Ἁγίας Παρασκευῆς Μενεµένης π. Νεκτάριος Ἀντωνόπουλος
Ε΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν 1/4 Τιµίου Προδρόµου Νεαπόλεως π. Μωυσῆς Ἁγιορείτης
Σάββατο 24 ΜΑΡΤΙΟΥ Εὐαγγελισµοῦ Θεοτόκου Εὐόσµου ὁ Σεβασµιώτατος Μεσογαίας
Ε. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ (ὥρα 7.30 µ.µ.)
Α΄ Χαιρετισµοί 2/3: Ἱ. Ν. Κοιµήσεως Θεοτόκου Σίνδου
Β΄ Χαιρετισµοί 9/3: Ἱ. Ν. Κοιµήσεως Θεοτόκου Πεύκων
Γ΄ Χαιρετισµοί 16/3: Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Χορτιάτη
∆΄ Χαιρετισµοί 23/3: Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Νεοχωρούδας
ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ 30/3: Ἱ. Μ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Νεαπόλεως

Α ΡΧΙ ΕΡΑ ΤΙ ΚΑ ΕΥ Χ ΕΛ Α Ι Α
Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α Ι Ε Ρ Ο Σ Ν Α Ο Σ Ο Μ Ι Λ Η Τ Η Σ
Τρίτη 28 Φεβρουαρίου Ἱ. Ν. Ζωοδόχου Πηγῆς Ἀµπελοκήπων π. Στυλιανός Βότσης
Πέµπτη 1 Μαρτίου Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος π. Γεράσιµος Τσουλπάκης
∆ευτέρα 5 Μαρτίου Ἱ.Ν. Μεταµορφώσεως Σωτῆρος Κορδελιο π. Ἱερόθεος Τοµπούλογλου
∆ευτέρα 5 Μαρτίου (7 µ.µ.) Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Μενεµένης π. ∆ηµήτριος Μπέλτσης
Τρίτη 6 Μαρτίου Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἰωσήφ Εὐόσµου π. ∆ιονύσιος Τζῖτζος
Τρίτη 6 Μαρτίου (7 µ.µ.) Ἱ. Ν. Ἁγίου Λουκᾶ Σταυρουπόλεως π. Παρθένιος Μαχαιριώτης
Τετάρτη 7 Μαρτίου Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Ἐλευθερίου π. Ἐµµανουήλ Κοντάκης
Τετάρτη 7 Μαρτίου (7 µ.µ.) Ἱ. N. Ἁγίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου π. Γεώργιος Καβατζίκης
Πέµπτη 8 Μαρτίου Ἱ. Ν. Ἁγίου Βασιλείου Συκεῶν π. Θεοφάνης Κοῦκος
Πέµπτη 8 Μαρτίου (7 µ.µ.) Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Ξηροκρήνης π. Παῦλος Ἰωσηφίδης
∆ευτέρα 12 Μαρτίου Ἱ. Ν. Ἁγίου Κωνσταντίνου Ἡλιουπόλεως π. Παναγιώτης Κωστούλας
Τρίτη 13 Μαρτίου Ἱ. Ν. Ἁγίου Παντελεήµονος Ἀµπελοκήπων π. Γεώργιος Μίλκας
Τετάρτη 14 Μαρτίου Ἱ. Ν. Ἁγίας Παντελεήµονος Πολίχνης π. Γεώργιος Παπαδόπουλος
Τετάρτη 14 Μαρτίου (7 µ.µ.) Ἱ. Ν. Ἁγίου ∆ηµητρίου ∆ιαβατῶν π. Ἰωάννης Μεχτερίδης
Πέµπτη 15 Μαρτίου Ἱ. Ν. Κοιµήσεως Θεοτόκου Ὡραιοκάστρουπ. ∆ηµήτριος Πλουµῆς
Πέµπτη 15 Μαρτίου (7 µ.µ.) Ἱ. Ν. Τριῶν Ἱεραρχῶν Εὐόσµου π. Ἐµµανουήλ Μπουζῖνος
∆ευτέρα 19 Μαρτίου Ἱ. Ν. Ἁγίων Θεοδώρων Καλλιθέας π. Βασίλειος Μήλιος
Τρίτη 20 Μαρτίου Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἐλευθερίου Σταυρουπόλεως π. Παῦλος Καγιανῖκος
Τετάρτη 21 Μαρτίου Ἱ. Κ. Ν. Τιµίου Προδρόµου Νεαπόλεως π. Τιµόθεος Ρωµανᾶς
Πέµπτη 22 Μαρτίου Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Ν. Εὐκαρπίας π. Γεώργιος Οἰκονόµου
∆ευτέρα 26 Μαρτίου Ἱ. Ν. Ἁγίου ∆ηµητρίου Συκεῶν π. Βασίλειος Καλλιακµάνης
Τρίτη 27 Μαρτίου Ἱ. Ν. Προφήτου Ἠλιοῦ Ἡλιουπόλεως π. Ἰωάννης Πενλόγλου
Τετάρτη 28 Μαρτίου Ἱ. Μ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Νεαπόλεως π. Ἀθανάσιος Γκίκας
Πέµπτη 29 Μαρτίου Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου Μετεώρωνπ. Νικηφόρος Καλα\τζίδης
∆ευτέρα 2 Ἀπριλίου Ἱ. Ν. Ἁγίου Χαραλάµπους Συκεῶν π. Κων/νος Φουντουκίδης
Τρίτη 3 Ἀπριλίου Ἱ. Ν. Εὐαγγελισµοῦ Θεοτόκου Εὐόσµου π. Παῦλος Πατσιᾶς
Τετάρτη 4 Ἀπριλίου (4.30 µ.µ.) Ἱερά Μονή Χορτιάτη π. Γαβριήλ Σιδηρόπουλος
Τετάρτη 4 Ἀπριλίου (6.30 µ.µ.) Ἱ. Ν. Ἀγίων Θεοπατόρων Ν. Εὐκαρπίας π. ∆ιονύσιος Σκαρκαλᾶς
Πέµπτη 5 Ἀπριλίου Ἱ. Ν. Ἁγίων Πάντων Ξηροκρήνης π. Νεκτάριος Σαρβανίδης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ὅλα τά Εὐχέλαια, πλήν τῶν ἤδη ὑπογραµµισµένων ἐξαιρέσεων, θά ἀρχίζουν στίς 5.30 µ.µ

Advertisements